UUTISIA SEURAKUNNASTA

Koronaviruksen herättämiä ajatuksia

Tulevaisuus on aina epävarma

Koronavirus muistuttaa meille siitä, että tulevaisuudesta emme voi tietää. Tulevaisuus on aina epävarma, myös normaalioloissa. Mutta me ihmiset helposti sen unohdamme. ”Jos Luoja suo”, on edelleenkin hyvä aloitus tai lopetus suunnitelmillemme. Ehkä opettelemme epävarmuuden sietämistä. Ja luottamusta Jumalan huolenpitoon.

Älä pelkää

On ymmärrettävää, että tuntemattoman edessä herää helposti pelko. Kukaan meistä ei tiedä, millaisia muutoksia koronavirus aiheuttaa elämälle. Kuitenkin pelko ja paniikki syövät ihmisen voimavaroja. Erityisen tärkeää on, että lapsille viestitään asioista ilman paniikkia. Viikolla eräs lapsi sanoi minulle, että hänen elämässään on kaikki hyvin, paitsi korona. Toivoisin, että voisimme kuulla lasten hädän ja kysymykset sekä viestiä heille turvallisuutta.

Stoppi somehuutelulle

Olemme tottuneita sosiaalisen median käyttäjiä. Uskon, että sosiaalinen media tulee olemaan koronaviruksen aikana vielä entistäkin merkittävämpi. Sosiaalisen median eri kanavat ovat hyvä keino olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Juuri nyt kukaan ei kuitenkaan ansaitse somen vihapuhetta, provosointia, tahallista ärsyttämistä tai pahan puhumista. Toivoisin, että osaisimme olla somessa kannustavia, myönteisiä, toisiamme tukevia ja rohkaisevia. Tarvitsemme myötätuntoa!

Toivoa on!

Juuri nyt meillä on toivoa. Uskoa, toivoa ja rakkautta ei ole peruutettu, vaikka moni asia on peruutettu. Vaikka seurakunnan toimintaa on peruutettu, seurakunta on silti olemassa. Seurakunta olemme me ihmiset. Puhelin on hyvä yhteydenpidon väline, juuri nyt on aika kilauttaa kaverille. Myös seurakunnan työntekijät ovat puhelimitse tavoitettavissa.

Opimme jotain uutta

Kriisi on aina myös mahdollisuus. Uskon, että tämä kriisi opettaa meille jokaiselle jotain uutta. Mitä, sitä emme vielä tiedä. Voi olla, että heräämme huomaamaan, kuinka tärkeitä toiset ihmiset ja yhteiset kokoontumiset ovat. Ihmisyyteen kuuluu yhteisöllisyys ja kun yhteyden muotoja rajoitetaan, opimme ehkä arvostamaan toinen toisiamme ja toinen toistemme seuraa eri tavalla.

Rukous muuttaa maailmaa

Juuri nyt on aika rukoilla. Jokainen meistä osaa rukoilla. Nyt metsä kirkkoni olla saa, laulaa paimenpoika, joka ei päässyt kirkkoon. Halutessaan omaan kotiin voi rakentaa rukousalttarin. Kynttilä pöydälle ja jos löytyy pöytäristi, aina parempi. Huokaus Jumalan puoleen on myös rukous. Pestään kädet ja laitetaan ne ristiin. Jumala, armahda meitä ja maailmaasi.

Päivi Aikasalo

Ođđa davvisámegielat biibbaljorgalus almmuhuvvo digihámis

Ođđa davvisámegielat biibbaljorgalus almmustuvvá Sámi álbmotbeaivve 6.2.2019. Jorgalus almmustuvvá neahttasiiddus Raamattu.fi sihke Piplia-áppas. Sihke neahttasiidu ja Piplia-áppa leat jorgaluvvon davvisámegillii. Davvisámegielat jorgalussii rahppojuvvo maiddái iežas čujuhus: Biibbal.fi. Boahtte geasi jorgalus almmustuvvá girjin ja dalle lágiduvvojit davviriikalaš ávvodoalut Norggas ja Suomas.

Suoma Girku alimus čoahkkin dohkkehii davvisámegielat biibbaljorgalusa skábmamánus 2018.

Jorgalusa váikkuhus

Jagis 2019 ávvuduvvo Ovttastuvvan Našuvnnaid eamiálbmotgielaid jagi. Sápmelaččat leat Suoma ja olles Eurohpá Uniovnna áidna eamiálbmot.

Ipmilbálvalusaid lassin ođđa biibbaljorgalus doarju sámiid vuoiŋŋalaš eallima ja girkostallama ovddideami ja sieludikšunbarggu. Dat rahpá Biibbala sisdoaluid maiddái rihppaskuvla- ja skuvlabarggus, daningo ovddit jorgalus lei nuoraide váttis ipmirdit. Jorgalusas lea mearkkašupmi maiddái sápmelaš identitehta nannemis.

– Biibbaljorgalusas lea duođaid stuorra mearkkašupmi. Dál mii beassat lohkat olles Biibbala dálá sámegillii. Biibbala oahpahus guoskkaha áibbas eará láhkai, go beassá lohkat Ipmila árpmus ja ráhkisvuođas iežas eatnigillii, dovdduidis gielain. Biibbala oahpahusat šaddet lagažin, dadjá sámebarggučálli, árvvoštallanjoavkku ságadoalli Erva Niittyvuopio.

Davviriikalaš ovttasbarggu boađus

Ođđa davvisámegielat biibbaljorgalus lea máŋggalotjahkásaš barggu buvtta. Dát lea ovttasbargu, man leat jođihan Norgga ja Suoma Biibbalsearvvit ovttas Ruoŧa Biibbalservviin. Jagi 1998 Ođđa testameanttas buvttaduvvui ođđa, dárkkistuvvon veršuvdna ja Boares testameanta jorgaluvvui ollásit ođđasit. Ovddit Boares testameantta jorgalus lea jagis 1895.

Fitnu prošeakta- ja jorgalanbargojoavkkus leat leamašan mielde gielladiehtaga, teologiija ja sámi vuoiŋŋalaš eallima áššedovdit. Jorgalanbarggu gielladieđalaš jođiheaddjin lea leamašan Oulu universitehta Giellagas-instituhta emeritushoavda, FT Tuomas Magga, gean ovddasvástádussan lei fuolahit, ahte jorgalus livččii áddehahtti buot davvisámegielagiidda, orrunguovllus fuolakeahttá. Seammás šattai vuosttas govvádus iešguđege guovlluid giela ráhkadusain, go dán rádjai lea leamašan fal oktasaš ortografiija.

Jorgalusa giella lea heivehuvvon sápmelaš duovdagiidda, vai lohkkái lea álkit áddet man birra lea sáhka.

Eatnigiella lea dovddu giella

Sámegielat árvvoštallanjoavkku lahttu Helga West beasai addit máhcahaga Boares testameantta válljejuvvon girjjiin ja árvvoštallat earret eará daid giela ja áddehahttivuođa.

”In lean ráhkkanan dasa, makkár dovddut badjánit go lohkagohten sivdnidanmuitalusa iežan eatnigillii. Njuorrasin, daningo lean dán rádjai nuorra teologan ja risttalažžan lohkan Biibbala dušše suoma- ja eaŋgasgillii, maid kultuvrraid in ane iežan kultuvran. Oaidnigohten máŋggaid teavsttaid áibba eará láhkai, iežan vuolggasajis. Easka dál Biibbal hállá maiddái munnje”, govvida West lohkama ja árvvoštallanbarggu álgomuttuid.

 Almmustahttindoalut geassit

Davvisámegielat Biibbala davviriikalaš atnuiváldindoaluid ávvudit boahtte geasi 23.–25.8.2019 Norgga bealde Guovdageainnus ja Suoma bealde Ohcejogas 1.9.2019. Suoma evangelalaš-luteralaš girku váldá jorgalusa atnui girkus 1.9.2019.

Biibbal davvisámegillii

www.biibbal.fi | www.raamattu.fi

Luđe Piplia-áppa: GooglePlay tai AppleStore

Uusi pohjoissaamen raamatunkäännös julkaistaan digimuodossa

Uusi pohjoissaamen raamatunkäännös julkaistaan Saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2019. Julkaisupaikka on verkkopalvelu Raamattu.fi sekä Piplia-sovellus. Myös palveluiden käyttöliittymä on käännetty pohjoissaameksi suomen ja ruotsin rinnalle. Samalla käännökselle avataan oma osoite: Biibbal.fi. Myöhemmin kesällä pohjoissaamen Raamattu julkaistaan kirjana, jolloin vietetään yhteispohjoismaisia julkaisujuhlia sekä Norjassa että Suomessa.

Ev.lut. kirkon Kirkolliskokous hyväksyi pohjoissaamen käännöksen marraskuussa 2018.

Käännöksen vaikutus

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskielten vuotta. Saamelaiset ovat Suomen ja EU-alueen ainoa alkuperäiskansa.

Jumalanpalveluselämän lisäksi uusi raamatunkäännös tukee saamelaisten kirkollisen ja hengellisen elämän kehittämistä sekä sielunhoitotyötä. Se avaa Raamatun sisältöjä myös rippikoulu- ja koulutyössä, sillä aiempi käännös oli nuorille jo vaikea ymmärtää. Käännöksellä on suuri merkitys myös saamelaisten identiteetin vahvistajana.

– Raamatunkäännöksellä on todella suuri merkitys. Nyt saamme lukea koko Raamattua juuri tämän päivän pohjoissaamen kielellä. Raamatun sanoma koskettaa aivan eri tavoin, kun saa lukea Jumalan armosta ja rakkaudesta omalla äidinkielellään, omien tunteiden kielellä. Raamatun sanoma muuttuu henkilökohtaiseksi, sanoo saamelaistyön sihteeri ja käännöstyön arviointiryhmän puheenjohtaja Erva Niittyvuopio.

Käännös syntyi pohjoismaisena yhteistyönä

Uusi pohjoissaamen raamatunkäännös on monikymmenvuotisen työn tulos. Kyseessä on yhteispohjoismainen hanke, jota johtivat Norjan ja Suomen Pipiaseurat yhteistyössä Ruotsin Pipliaseuran kanssa. Vuoden 1998 Uudesta testamentista tehtiin uusi, tarkistettu versio, ja Vanha testamentti käännettiin kokonaan uudelleen. Edellinen Vanhan testamentin käännös on vuodelta 1895.

Hankkeen projekti- ja käännösryhmässä on ollut mukana kielitieteen, teologian ja saamenkielisen hengellisen elämän asiantuntemusta. Käännöksen johtavana kielitieteilijänä toimi Oulun yliopiston Giellagas-instituutin emeritusjohtaja, FT Tuomas Magga, joka kantoi päävastuun siitä, että käännöksen kieli olisi ymmärrettävää eri maissa asuville kielenpuhujille. Samalla syntyi ensimmäinen kuvaus eri alueilla puhuttavan kielen rakenteista, kun tähän asti on ollut vain yhteinen ortografia.

Käännöksessä kieltä on myös sovitettu saamelaiseen maisemaan, mikä helpottaa lukijaa hahmottamaan, mistä on kysymys.

Äidinkieli on tunnekieli

Saamenkielisen arviointiryhmän jäsen Helga West sai antaa palautetta valituista Vanhan testamentin kirjoista ja arvioida muun muassa kieleen ja ymmärrettävyyteen liittyviä asioita.

”En ollut varautunut siihen tunnereaktioon, joka minut yllätti, kun aloin lukea luomiskertomuksia omalla äidinkielelläni. Liikutuin, koska tähän asti olen nuorena teologina ja kristittynä lukenut Raamattua suomeksi ja englanniksi, kielillä, joiden kulttuuria en tunne omakseni. Ymmärsin monet raamatunkohdat aivan uudessa valossa, omasta kontekstistani käsin. Vasta nyt Raamattu puhuu myös minulle”, West kuvaa lukemisen ja arviointityön ensi vaiheita.

Raamattu pohjoissaameksi

www.biibbal.fi | www.raamattu.fi

Lataa Piplia-sovellus: GooglePlay tai AppleStore